KAJAK KANU KLUB

KONCEPT

 

Tema konteksta određenog strukturom postojećeg i budućeg stadionskog kompleksa, blizina rijeke Save, određena simbolika namjene kuće i struktura programskih odrednica sadržani su u konceptu.

Kući je dan izduženi tlocrtni format širine postojeće i budućih zapadnih tribina stadiona kao dijelu završetka linearne kompozicije na jugozapadnom kraju parcele. Objekt predstavlja krajnji dio zida prema prometnici uz Savu, odnosno zida prema pomoćnom nogometnom terenu.

Forma ima jasnu hijerarhiju. Volumen počinje poluotvorenim, natkrivenim dvorištem, u sredini je otvoren nišom na mjestu glavnog ulaza, a završava zatvorenim zabatom prema tribini stadiona.

U prizemlju struktura građevine je dominantno puna, a na katu nad parapetom od 120 cm potpuno transparentna sve do krova koji lebdi u simbolici podignutog, nošenog kajaka.