SVEUČILIŠNI CENTAR U OSIJEKU

Projektni zadatak je stvoriti sveučilišni centar u Osijeku koji je obrazovno-edukacijskog karaktera. Planirana je škola cjeloživotnog obrazovanja sa stanovima za profesore i predavače. Obrazovni i stambeni dio povezani su nizom različitih sadržaja, kao što su lokali, shopping centar i ostali javni sadržaji. Odluka je zatvoriti blok s istočne strane uz Ulicu Kardinala Stepinca, slijedeći tako postojeću morfologiju zgrada na istočnoj strani Stepinčeve ulice, ali i uobičajenu urbanu tipologiju gornjogradskih ulica. Na jugozapadnoj strani, zgrada za obrazovanje je oblikovana tako da omogućava široki ulaz u unutrašnjost bloka te ga na taj način valorizira kao unutarnji trg važnih funkcija, dinamičnih događanja ( ulazi u trgovine, obrazovanje, stanovanje, šetnje i zadržavanje u parku). Koncepcija stambenog bloka jest središnji hodnik („srednja ulica“) oko koje se nižu modularni stanovi zadane strukture. Konceptualna okosnica zgrade za obrazovanje jest centralni dio tlocrta koji se nalazi između traktova predavaonica i trakta kabineta, odnosno ureda. U tom „srcu“ kuće se nalaze polivalentna dvorana, hallovi i terase koji bi svojim položajem i javnim karakterom trebali osigurati kontinuitet, integritet i živost unutrašnjih prostora. Volumeni rezidencijalne zgrade i zgrade obrazovanja ujednačeni su visinski i spojeni u horizontalnu cjelinu, traku koja se zatim na suvremenom arhitektonskom jeziku likovno obrađuje kao horizontalna kompozicija.