STUDENTSKI DOM VARAŽDIN

Novi studentski dom je visoka struktura koja sa postojećim objektom doma tvori blok. Kuća raste kaskadno raste od nivoa atike postojećeg doma na sjeverozapadu prema sjeveroistoku od kojeg se postepeno spušta na krajnjem jugu. Stupnjevani, terasasti tretman gornjih etaža novih traktova studentskog doma stvara imaginarnu kosinu kao metaforu kosih krovova postojeće kuće. Otisak i položajna kontura postojećih kuća na lokaciji korištena je kao pretpostavka novih urbanih parametara. Građevina se sastoji od jedne podzemne etaže, prizemlja i 5 nadzemnih etaža. U podrumu je predviđena garaža, dok su u prizemlju predviđeni uredi Studentskog centra, uprava SC-a, studentski klub s 2 dvorane, ambulanta opće medicine, i drugi servisni prostori. Na 5 nadzemnih etaža predviđene su sobe za potrebe smještaja studenata i profesora te popratni zajednički prostori. Zajednički prostori na katovima ( dnevni boravci, kuhinje, učionice i krovne terase) mjesta su nanizana uz hodnik – ulicu predviđena za studentsku interakciju.